รายงานการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ที่กลุ่มสาระการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4.35 4.20 4.12 4.22
2 ภาษาต่างประเทศ 4.40 4.26 4.29 4.32
3 สังคมศึกษาฯ 4.58 4.36 4.30 4.41
4 ภาษาไทย 4.60 4.46 4.48 4.51
5 วิทยาศาสตร์ 4.40 4.36 4.32 4.36
6 คณิตศาสตร์ 4.51 4.34 4.41 4.42
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4.43 4.23 4.20 4.29
8 ศิลปะ 4.43 4.26 4.20 4.30
รวม4.464.314.294.35

จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ

ที่กลุ่มสาระครูผู้นิเทศผู้รับการนิเทศ
ข้าราชการครูครูอัตราจ้างรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 195 229 30 259
2 ภาษาต่างประเทศ 168 229 42 271
3 สังคมศึกษาฯ 135 139 27 166
4 ภาษาไทย 131 149 14 163
5 วิทยาศาสตร์ 176 266 30 296
6 คณิตศาสตร์ 187 210 28 238
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 51 53 9 62
8 ศิลปะ 61 70 17 87
รวม110413451971542