รายงานการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ที่กลุ่มสาระการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4.35 4.20 4.11 4.22
2 ภาษาต่างประเทศ 4.39 4.25 4.29 4.31
3 สังคมศึกษาฯ 4.57 4.36 4.30 4.41
4 ภาษาไทย 4.60 4.46 4.48 4.51
5 วิทยาศาสตร์ 4.40 4.36 4.32 4.36
6 คณิตศาสตร์ 4.51 4.34 4.40 4.42
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4.44 4.24 4.20 4.30
8 ศิลปะ 4.44 4.26 4.21 4.30
รวม4.464.314.294.35

จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ

ที่กลุ่มสาระครูผู้นิเทศผู้รับการนิเทศ
ข้าราชการครูครูอัตราจ้างรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 196 230 30 260
2 ภาษาต่างประเทศ 172 233 43 276
3 สังคมศึกษาฯ 137 140 28 168
4 ภาษาไทย 133 152 15 167
5 วิทยาศาสตร์ 180 268 32 300
6 คณิตศาสตร์ 189 212 28 240
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 52 55 9 64
8 ศิลปะ 62 71 17 88
รวม112113612021563