รายงานการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ที่กลุ่มสาระการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4.31 4.17 4.08 4.19
2 ภาษาต่างประเทศ 4.37 4.22 4.26 4.28
3 สังคมศึกษาฯ 4.52 4.34 4.29 4.38
4 ภาษาไทย 4.59 4.45 4.47 4.50
5 วิทยาศาสตร์ 4.38 4.34 4.31 4.34
6 คณิตศาสตร์ 4.47 4.31 4.38 4.39
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4.40 4.17 4.15 4.24
8 ศิลปะ 4.36 4.20 4.13 4.23
รวม4.434.284.264.32

จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ

ที่กลุ่มสาระครูผู้นิเทศผู้รับการนิเทศ
ข้าราชการครูครูอัตราจ้างรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 158 193 23 216
2 ภาษาต่างประเทศ 140 194 40 234
3 สังคมศึกษาฯ 118 121 22 143
4 ภาษาไทย 113 133 10 143
5 วิทยาศาสตร์ 141 232 29 261
6 คณิตศาสตร์ 160 180 25 205
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 42 45 8 53
8 ศิลปะ 49 63 11 74
รวม92111611681329